Halbkugeln

Halbkugeln:

2457.15 1.5cm VE 250Stk.

2457.20    2cm VE 250Stk.

2457.25 2.5cm VE 50Stk.

Buchenholz

Kugeln ohne Bohrung

2458.08 0.8cm VE 250Stk.

2458.10    1cm VE 250Stk.

2458.12 1.2cm VE 250Stk.

2458.15 1.5cm VE 250Stk.

2458.18 1.8cm VE 250Stk.

2458.20    2cm VE 250Stk.

2458.25 2.5cm VE 100Stk.

2458.30    3cm VE 100Stk.

2458.35 3.5cm VE 100Stk.

2458.40    4cm VE 50Stk.

2458.45 4.5cm VE 50Stk.

2458.50    5cm VE 25Stk.

2458.60    6cm VE 10Stk.

2458.70    7cm VE 5Stk.

2458.80    8cm VE 5Stk.

2458.90    9cm VE 5Stk.

Buchenholz

 

 

Kugeln mit Bohrung

2459.08 0.8cm VE 250Stk.

2459.10    1cm VE 250Stk.

2459.12 1.2cm VE 250Stk.

2459.15 1.5cm VE 250Stk.

2459.18 1.8cm VE 250Stk.

2459.20    2cm VE 250Stk.

2459.25 2.5cm VE 100Stk.

2459.30    3cm VE 100Stk.

2459.35 3.5cm VE 100Stk.

2459.40    4cm VE 50Stk.

2459.45 4.5cm VE 50Stk.

2459.60    6cm VE 10Stk.

2459.80    8cm VE 5Stk.

Buchenholz